ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

ثبت شرکت سهامی خاص

در مقابل شرکت سهامی عام، قانون تجارت برای امور ساده تری که شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

ثبت شرکت مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود، هریک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.

تغییرات شرکت

کلیه تغییرات مربوط به شرکت اعم از افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر موضوع شرکت، تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام، انتخاب یا تمدید بازرسین و… باید فوراَ ثبت گردد.

ثبت تعاونی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده